කැල්සින් පිච් කෝක්

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    අඩු සල්ෆර් කැල්සයිඩ් පිච් පෙට්‍රෝලියම් කෝක් පිරිවිතර මිල

    පිච් කෝක් යනු අධි-උෂ්ණත්ව ගල් අඟුරු තාර තණතීරුවකි, එය ගල් අඟුරු තාර තණතීරුව භාවිතා කිරීමෙන් රත් කිරීම, විසුරුවා හැරීම, ඉසීම සහ සිසිලන සැකසීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරයි. පිච් කෝක් කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත: ගල් අඟුරු තාර තාර සහ පෙට්‍රෝලියම් බිටුමන්. වර්තන ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇස්ෆල්ට් බන්ධනය ප්‍රධාන වශයෙන් ගල් අඟුරු තාර තාර වේ. පරීක්ෂණ අමුද්‍රව්‍ය තණතීරුව රත් කර විසුරුවා හැරීම සඳහා තාර විසුරුවා හැරීමේ යාත්‍රාවට එකතු කරන ලදී.